Persbericht

logo Departement Landbouw en Visserij

Persmededeling

Donderdag 29 januari 2015

DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ

2015: internationaal jaar van de bodem

2015 is het jaar van de bodem. De bodem en aanverwante thema’s zullen daarom extra in de kijker gezet worden door verschillende overheidsdiensten, waaronder het Departement Landbouw en Visserij. De bodem is één van de aspecten die uitgebreid aan bod komt in het voorlichtingsaanbod 2015 van het departement. 

De Verenigde Naties hebben 2015 uitgeroepen tot het jaar van de bodem. Met dit internationaal jaar van de bodem wordt het belang van een duurzaam bodembeheer benadrukt. Voldoende beschikbaarheid en toegang tot vruchtbare grond is een noodzakelijke voorwaarde voor een duurzame landbouw, voedselzekerheid en –veiligheid.  De bodem is niet alleen noodzakelijk voor onze voedsel-en voederproductie en de productie van brandstoffen, vezels en farmaceutische producten, maar is eveneens belangrijk voor ons ecosysteem waar deze cruciaal is in de koolstofcyclus. De bodem heeft daarnaast ook een bufferende rol bij het beheren van water, zowel bij overstromingen als bij droogte.

Ook in Vlaanderen

In Vlaanderen wordt het internationaal jaar van de bodem eveneens in de kijker gezet vanuit de Vlaamse overheid. Diverse administraties stellen de bodem centraal in 2015 en via de gezamenlijke campagne worden de Vlamingen geïnformeerd over het belang van de bodem in al zijn facetten. Gelet op het belang van de bodem voor land- en tuinbouw is het Departement Landbouw en Visserij één van deze deelnemende administraties.

Initiatieven vanuit het Departement Landbouw en Visserij

Binnen land- en tuinbouw is de bodem  - zeker voor de plantaardige, maar ook voor de dierlijke sectoren -  de belangrijkste productiefactor naast arbeid en kapitaal. Vlaanderen is één van de weinige regio’s in de wereld die beschikken over een geschikte bodemkwaliteit, gekoppeld aan een gematigd klimaat met voldoende vochtvoorziening, om goede producties te bekomen zonder toepassing van irrigatie. Het is dan ook evident dat we zuinig dienen om te springen met elke vierkante meter beteelbare grond. Het moet bovendien voor elke gebruiker een basishouding zijn om zorg te dragen voor het in stand houden van een hoge graad van vruchtbaarheid van de bodem voor de volgende generaties. Elke vorm van verontreiniging en/of verschraling moet voorkomen worden. Het is dan ook erg belangrijk om bodem integraal te benaderen en in al zijn aspecten blijvend onder de aandacht te brengen, wat tijdens dit internationaal jaar van de bodem zal gebeuren.

Via bemesting grijpt een teler rechtstreeks in op de vruchtbaarheid van het perceel. Het is dan ook vanzelfsprekend dat het nieuw Mestactieprogramma (MAP5) niet los kan gezien worden van bodemkwaliteit. Op dat vlak is het bemoedigend dat het nieuw actieprogramma, naast waterkwaliteit, voor het eerst ook de bodemkwaliteit als doelstelling naar voren schuift.

Maar ook het voorkomen van erosie is essentieel voor een gezonde bodem. Naast de nieuwe wetgeving over het vermijden van de erosie, wordt tijdens voorlichtingsactiviteiten ook aandacht besteed aan erosiebeperkende maatregelen, zoals groenbedekkers en de juiste inzet van bodembewerkingsmachines. 

Voor deze thema’s, bemesting en erosie, starten in 2015 elk twee demonstratieprojecten en zullen tal van voorlichtingsactiviteiten georganiseerd worden. Daarnaast vormen de online praktijkgidsen bemesting en water een bron van praktische informatie voor de land- en tuinbouwers. Heel recent werd binnen de praktijkgids water de katern erosie gelanceerd, die een totaalpakket aan informatie aanreikt over bodemerosie en manieren om dit tegen te gaan.

Binnen het nieuwe GLB en de vergroeningsmaatregelen, wordt aan de bodem een centrale rol toegekend. Zowel binnen het ecologische aandachtsgebied (EAG), de teeltdiversificatie als het blijvend grasland, wordt impliciet aandacht besteed aan het vrijwaren van een kwaliteitsvolle bodem. 

Meer informatie over de bodem is te vinden op de website www.bodembewust.be

Contact

Bart Debussche, T 050 24 77 11
bart.debussche@lv.vlaanderen.be
www.vlaanderen.be/landbouw

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Wim Stoop, T 02 552 77 12
wim.stoop@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Inge Piessens, T 02 552 77 31
inge.piessens@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).