Initiatiefnemers

logo OVAM

De OVAM pakt bodemverontreiniging in Vlaanderen aan en voorkomt dat er nieuwe verontreinigingen ontstaan. En dat doet ze niet alleen. De steun van burgers, lokale besturen en bedrijven is cruciaal. Samen met deze partners heeft de OVAM ervoor gezorgd dat Vlaanderen vandaag een toonaangevende regio is in het recycleren van ruimte. Oude, vervuilde industrieterreinen bieden na grondige bodemsanering vaak nieuwe perspectieven aan een buurt.
Via het grondinformatieregister brengt de OVAM samen met deskundigen en lokale besturen alle bodemverontreinigingen in kaart. Bij de verkoop van elke grond of huis is deze informatie over de bodemkwaliteit van belang. Het bodemattest – een wereldwijd uniek instrument – speelt een belangrijke rol in de bescherming van een gezonde en propere bodem.
Ontdek de werking van de OVAM op www.ovam.be.

logo LNE

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie is trekker van het Vlaams bodembeschermingsbeleid. De Dienst Land en Bodembescherming werkt rond de thema’s bodemerosie, organische stof in de bodem, bodemverdichting, bodembiodiversiteit, bodemafdichting en grondverschuivingen en zorgt voor het initiëren, aansturen en opvolgen van beleidsinitiatieven rond deze thema’s. Daarnaast verspreidt het departement bodemkennis en maakt het diverse doelgroepen bewust van het belang van bodemkwaliteit en de mogelijkheden om bodemaantasting te vermijden of te herstellen. In samenwerking met DOV (Databank Ondergrond Vlaanderen) maakt het departement bodeminformatie toegankelijk via de gebruikersvriendelijke online tool “Bodemverkenner”.

logo VLM

Iedereen wil zijn stukje open ruimte, maar iedereen wil ook dat de resterende open ruimte aantrekkelijk blijft. De Vlaamse Landmaatschappij doet er alles aan om de kwaliteit van de open ruimte te verbeteren. Van flankerend beleid bij grote infrastructuurwerken tot de herschikking van een landbouwgebied of natuurmaatregelen in een Europees beschermd gebied. Ze is er voor iedereen die om haar inbreng vraagt, op maat van het gebied én met oog voor alle functies en spelers. De VLM investeert voortdurend in mensen en middelen om de kwaliteit van onze leefomgeving duurzaam te verbeteren voor mensen, economie, natuur en milieu.

logo VMM

De Vlaamse Milieumaatschappij speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid. Ze meet en controleert de kwantiteit en kwaliteit van water en de waterbodem, beheert watersystemen, int een heffing op watervervuiling en grondwaterwinning, adviseert over milieuvergunningen en zorgt voor de planning van en toezicht op de zuiveringsinfrastructuur. De VMM is ook de regulator voor leidingwater. Verder bewaakt ze de luchtkwaliteit, ze inventariseert wie wat loost en doet beleidsvoorstellen. Ze stelt ook het Milieurapport Vlaanderen (MIRA) op. Via informatie en sensibilisering wil ze de bedrijven, de burgers en de landbouwers aanzetten tot milieusparend gedrag.
Bekijk het filmpje over de VMM.

logo INBO

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is het Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan. Het INBO doet onderzoek en deelt z'n kennis met wie het beleid voorbereidt, uitvoert of erin geïnteresseerd is. Als toonaangevende wetenschappelijke instelling werkt het INBO in de eerste plaats voor de Vlaamse overheid, maar het levert ook informatie voor internationale rapporteringen en gaat in op vragen van lokale besturen. Daarnaast ondersteunt het INBO onder meer organisaties voor natuurbeheer, bosbouw, landbouw, jacht en visserij. Het INBO en zijn Eigen Vermogen tellen ongeveer 270 medewerkers, voornamelijk onderzoekers en technici.

logo Departement Landbouw en Visserij

Het Departement Landbouw en Visserij ontwikkelt en ondersteunt het Vlaamse landbouw-, tuinbouw-, visserij- en agrarisch plattelandsontwikkelingsbeleid in overleg met alle relevante actoren en belanghebbenden. Het Departement realiseert het beleid prioritair voor de Vlaamse land- en tuinbouw en visserij en houdt hierbij rekening met maatschappelijke en internationale ontwikkelingen en tendensen. Samen met andere partners organiseert het Departement Landbouw en Visserij in 2015 activiteiten rond vier grote thema's: bodem & gezondheid, bodem & economie, bodem & leefomgeving en bodem & innovatie. Aan de hand van deze thema's wil de Vlaamse overheid aantonen dat de bodem een kostbare grondstof is die een belangrijke rol speelt in ons leven, onze leefomgeving en onze toekomst. Door in te zetten op bodembescherming worden problemen zoals bodemerosie,  bodemverdichting, verdroging, verlies aan bodemleven, niet optimale bemesting,  te weinig organische stof  en slechte structuur aangepakt. Zo vrijwaren we de productiviteit van de bodem die van levensbelang is voor de voedselvoorziening. Om dit bewustzijn aan te scherpen zijn voorlichtingsacties rond deze thema's belangrijk.

Agentschap voor Natuur en Bos

Het Agentschap voor Natuur en Bos, een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken, met als missie: ‘meer, beter en samen’. Het agentschap creëert samen met verschillende partners een groter draagvlak voor natuur. Het beheert zo’n 75.000 hectare bos of natuurgebied, waarvan 42.300 hectare eigen domeinen, en staat dus duidelijk met zijn twee 'botten' op het terrein. Die ervaring en kennis zijn essentieel om het beleid te helpen voorbereiden. Uiteraard is ook bodem een belangrijk thema voor het ANB, want enkel op een kwaliteitsvolle bodem kunnen onze fauna & flora pas écht floreren.

logo ILVO ILVO staat voor multidisciplinair, onafhankelijk onderzoek en gespecialiseerde  dienstverlening in verband met landbouw, visserij en voeding in Vlaanderen. ILVO is een internationaal bekend, wetenschappelijk instituut van de Vlaamse overheid.